Anadoluda_kurulan_beylikler ( test soruları )

1-Anadolu’daki ilk Türk Beylikleri,aşağıdaki

savaşlardan hangisinden sonra kurulmaya başlamıştır?

a)Pasinler Savaşı b)Malazgirt Savaşı

c)Dandanakan Savaşı d)Talas savaşı

 

2-Aşağıdaki Türk Beyliklerden hangisi,Ma-

lazgirt Meydan Muharebesi’nden sonra ku-

rulan İlk Türk Beylikleri arasında yer almaz

a)Saltuklular b)Mengücekler

c)Danişmentliler d)Karamanoğulları

 

3-Aşağıdaki Türk Beyliklerinden hangisi,Ma-

lazgirt Meydan Muharebesi’nden sonra Ebu’l

Kasım tarafından Erzurum ve çevresinde ku-

rulmuştur?

a)Saltuklular b)Danişmentliler

c)Artuklular d)Mengücekler

 

4-Aşağıdaki Türk Beyliklerden hangisi,Anado-

lu Selçuklu Devleti’ni en çok zorlayan beylik-

tir?

a)Saltuklular b)Mengücekler

c)Danişmentliler d)Artuklular

 

5-Aşağıdaki Türk Beyliklerinden hangisi,Ma-

lazgirt Meydan Muharebesi’nden sonra,Da-

nişment Gazi tarafından Sivas,Tokat,Çorum

Yozgat,Malatya ve çevresinde kurulmuştur?

a)Artuklular b)Danişmentliler

c)Mengücekler d)saltuklular

 

6-Aşağıdaki Türk Beyliklerinden hangisi,Ma-

lazgirt Meydan Muharebesi’nden sonra,Diyar-

Bakır,Mardin ve çevresinde Artuk Bey’in

oğulları tarafından kurulmuştur?

a)Artuklular b)Mengücekler

c)Saltuklular d)Danişmentliler

 

7-Aşağıdaki Türk Beyliklerinden hangisi,Ma-

lazgirt Meydan Muharebesi’nden sonra,Men-

gücek Gazi tarafından,Erzincan ve çevresinde

kurulmuştur?

a)Saltuklular b)Danişmentliler

c)Artuklular d)Mengücekler

 

 

 

8-I.Haçlı Seferleri esnasında,Anadolu Selçuklu Devleti’ne yardım eden ve her türlü desteği veren Türk Beyliği,aşağıdakilerden hangisidir

a)saltuklular b)Danişmentliler

c)Artuklular d)Mengücekler

 

9-Mengücekler’in Anadolu’da,Saltuklular ve

Danişmentliler’den daha uzun bir süre ayakta

kalabilmesinin en önemli nedeni,aşağıdakiler-

den hangisidir?

a)Ekonomisinin güçlü olması,

b)Halkın birlik ve beraberlik içinde yaşa-ması,

c)Beylerin adaletli ve güçlü olması,

d)Anadolu Selçuklu Devleti’nin egemenliği-

ni kabul etmesi,

 

10-Anadolu’da kurulan İlk Türk Beylikleri’n

ortadan kaldırılmaları ile ilgili olarak,aşağıda-

ki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Saltuklular,Anadolu Selçuklu Devleti Hü-

kümdarları’ndan II.Rüknettin Süleyman Şah

tarafından ortadan kaldırılmıştır,

b)Mengücekler,Anadolu Selçuklu Devleti Hükümdarları’ndan I.Alaaddin Keykübat ta-

rafından ortadan kaldırılmıştır,

c)Danişmentliler,Anadolu Selçuklu Devleti

Hükümdarları’ndan II.Kılıçaslan tarafından

Ortadan kaldırılmıştır,

d)Artuklular’ın;Hasan-Keyf Artukluları

Eyyübüler,Mardin Artukluları Karakoyunlu-

lar ve Harput Artukluları ise Anadolu Selçuk-

lu Devleti Hükümdarları’ndan I.Alaaddin

Keykübat tarafından ortadan kaldırılmıştır,

 

11-Osmanlı Devleti’ni en çok uğraştıran beylik

aşağıdakilerden hangisidir?

a)Karamanoğulları b)Germiyanoğulları

c)Aydınoğulları d)Candaroğulları

 

12-Aşağıdaki beyliklerden hangisi,kendilerini

And.Selçuklu Devleti’nin tek mirasçısı olarak

görmüştür?

a)Germiyanoğulları b)Aydınoğulları

c)Candaroğulları d)Karamanoğulları

 

13-Aşağıdaki Türk Beyliklerden hangisi,Köse-

dağ Savaşı’ndan sonra kurulan beylikler ara-

sında yer almaz?

a)Karamanoğulları-Germiyanoğulları

Aydınoğulları-Eşrefoğulları

b)Danişmentliler-Saltuklular

Mengücekler-Artuklular

c)Saruhanoğulları-Karesioğulları

Candaroğulları-Eratna Beyliği

d)Hamitoğulları-Menteşeoğulları

Ramazanoğulları-Dulkadiroğulları

 

14-Osmanlı Devleti’nin topraklarına kattığı

ilk ve son beylikler,aşağıdakilerden hangisidir

a)Karamanoğulları-Candaroğulları,

b)Germiyanoğulları-Ramazanoğulları,

c)Karesioğulları-Dulkadiroğulları,

d)Aydınoğulları-Saruhanoğulları,

 

15-Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır

a)Karamanoğulları-Konya ve çevresi,

b)Germiyanoğulları-Kütahya ve çevresi,

c)Aydınoğulları-Balıkesir ve çevresi,

d)Saruhanoğulları-Manisa ve çevresi,

 

16-Aşağıdaki Türk Beyliklerden hangisi,vasi-

yet yoluyla,Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır?

a)Candaroğulları b)Germiyanoğulları

c)Menteşeoğulları d)Aydınoğulları

 

17-Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır

a)Menteşeoğulları-Muğla ve çevresi,

b)Karesioğulları-Balıkesir ve çevresi,

c)Candaroğulları-Trabzon ve çevresi,

d)Hamitoğulları-Isparta,Antalya ve çevresi,

 

18-Orhan Bey Dönemi’nde,aşağıdaki beylik-

lerden hangisinin alınmasıyla,Rümeli’ye geçiş-

te kolaylık sağlanmıştır?

a)Karesioğulları b)Germiyanoğulları

c)Karamanoğulları d)Aydınoğulları

 

19-Bir Moğol Devleti olan İlhanlıların desteği ile Kayseri ve çevresinde kurulan ve bu devle- tin bir uzantısı durumunda olan TürkBeyliği, aşağıdakilerden hangisidir?

a)Eşrefoğulları b)Hamitoğulları

c)Saruhanoğulları d)Eratna Beyliği

 

 

 

20-Selçuklular ve Osmanlılar zamanında,Ana-

dolu’da Türk Birliği ilk kez,aşağıdaki hüküm-

darlardan hangilerinin döneminde sağlanmış-

tır?

a)II.Kılıçaslan-Yıldırım Bayezit,

b)I.Kılıçaslan-Fatih Sultan Mehmet,

c)Gıyaseddin Keyhüsrev-I.Murat,

d)I.Mesut-Kanuni Sultan Süleyman,

 

21-Osmanlı Devleti zamanında,Anadolu’da

Türk Birliği kesin olarak,aşağıdaki hüküm-

darlardan hangisinin döneminde sağlanmıştır

a)Fatih Sultan Mehmet,

b)II.Bayezit,

c)Yavuz Sultan Selim,

d)Kanuni Sultan Süleyman,

 

22-İlk Türk Denizcisi,aşağıdakilerden hangisi-

dir?

a)Uluğ Bey b)Çaka Bey

c)Hızır Reis d)Turgut Reis

 

23-Anadolu’yu çevreleyen denizlerimizde,do-nanma bakımından en güçlü beylikler,aşağıda-

kilerden hangisidir?

 

Karadeniz

Ege Denizi

Ak Deniz

a)

Hamit Oğ.

Saruhan Oğ.

Menteşe Oğ.

b)

Karesi Oğ.

Menteşe Oğ.

Candar Oğ.

c)

Aydın Oğ.

Candar Oğ.

Saruhan Oğ.

d)

Candar Oğ.

Aydın Oğ.

Hamit Oğ.

 

24-Yıldırım Bayezit Dönemi’nde,Anadolu’da

var olan hemen hemen tüm Türk Beylikleri,

ortadan kaldırılmışken,aşağıdaki savaşlardan

hangisinden sonra,tekrar kurulma şansını ya-

kalamışlardır?

a)Katvan Savaşı b)Malazgirt Savaşı

c)Ankara Savaşı d)Kösedağ Savaşı

 

25-Aşağıdaki beyliklerden hangisi,İlhanlılar

Devleti’nin,Anadolu’yu istilaları sırasında kurdurdukları beyliklerden biridir?

a)Karamanoğulları b)Karesioğulları

c)Candaroğulları d)Germiyanoğulları

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !